Witamy na naszej stronie! :)

Przekaż kotom w potrzebie 1% podatku! 

KRS na potrzeby 1%: 0000507234

Cel szczegółowy: 23936

Zdjęcie profilowe_FaniMani

KOCHAMY KOTY I CHCEMY IM POMAGAĆ!

Was również zachęcamy do pomocy tym świetnym i pięknym zwierzakom!

Syla plakat DK_wynik

NIEUSTANNIE MAMY TYLE KOTÓW POD OPIEKĄ, ŻE LEDWO STARCZA NAM MOCY PRZEROBOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH UTRZYMANIE ! WCIĄŻ POSZUKUJEMY OSÓB, KTÓRE MOGŁYBY TYMCZASOWAĆ KOTY I KOCIĘTA PRZEZNACZONE DO ADOPCJI, A TAKŻE POMÓC W NASZYCH INTERWENCJACH I WESPRZEĆ NAS FINANSOWO!

bumar luty 009

W jaki sposób można pomóc:

wpłacając dowolną kwotę na nasze konto:

Fundacja Obrony Zwierząt Bojkot

bgż bnp paribas:

88 1600 1462 1834 2149 5000 0001

tytułem: darowizna na cele statutowe

dane do przelewów zagranicznych:

BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

S.W.I.F.T.: PPABPLPKXXX

IBAN: PL88160014621834214950000001

konto paypal: fundacjabojkot@gmail.com

–  zrobić stałe zlecenie

Ze względu na bardzo dużą liczbę interwencji i kotów pod opieką (w dt i podwórkowców) regularne wsparcie jest niezastąpione!  10, 20 czy 50 zł miesięcznie dla wielu osób kwota niezauważalna, a dla nas duża pomoc dla kocich bied.

– przesyłać znajomym informacje o kotach do adopcji oraz naszych działaniach

jesteśmy na FB:

https://www.facebook.com/Fundacja-Bojkot-188735467878627/

Pomóżcie nam pomagać, nie bądźcie obojętni – razem zdziałamy więcej! Propagujcie nasze akcje, rozsyłajcie ogłoszenia. Jeśli możecie, wesprzyjcie nasze koty finansowo. Liczy się każdy grosz!

Fundacja Bojkot to grupa wolontariuszy –  ratujemy koty, leczymy, sterylizujmy, tworzymy kilka domów tymczasowych.

Na rzecz kotów działamy od 2000 r., i mamy spore doświadczenie w pomaganiu kotom wolno żyjącym, dzikusom i domowym mruczkom.

Zbieramy fundusze na utrzymanie, leczenie i opiekę nad kotami, którymi się zajmujemy (znajdy, podrzutki, a także wolnożyjące dzikusy działkowe i piwniczno-podwórkowe). Nasi podopieczni są utrzymywani wyłącznie z darowizn. W naszych domach mieszka  ponad 30 kotów do adopcji (realnej lub wirtualnej) oraz stałych rezydentów (z reguły starych i chorych) – uratowanych dawno od bezdomności. Na co dzień dokarmiamy też ponad 100 dzikusów, oraz wspomagamy wielu karmicieli, nie tylko z Warszawy.

Oprócz regularnej opieki nad futrzakami w domach, nasza praca to także interwencje, odławianie do sterylizacji i ciągłe ogłaszanie i promowanie sierściuchów, by trafiały do dobrych domów. Leczenie, szukanie domów, karmienie, sprzątanie, latanie po działkach i piwnicach to nasz chleb powszedni, choć to tylko wolontariat. To też niekończące się kocie historie, z których wiele nie ma jeszcze dobrego zakończenia. Zakończenia, jakim byłby właśnie nowy dom.

Pod stałą opieką mamy też spore stadko dzikusów, które z różnych względów nie mogły wrócić na wolność. Staramy się zapewnić wszystko, co najlepsze, by miały u nas godne życie.

Nagrodą za naszą działalność jest wieeelka satysfakcja, gdy uda się pomóc, zrobić dobrą adopcję, wstawić zimowe budki zmarzniętym kotom z działek letniskowych  lub chociażby ogarnąć jakąś zapyziałą piwnice polepszając „warunki mieszkaniowe” kotom miejskim. Cieszy nas też bardzo stale powiększające się grono pozytywnych kociolubów, którzy wspierają nas i nasze kocury (a także 3 psy).

Zajrzyjcie do zakładki Koty do Adopcji, może któryś z nich  czeka właśnie na Ciebie . Koty starsze i przewlekle chore można adoptować wirtualnie.

Zakładka Pomóż Im! zawiera informacje o kotach, które czekają na pomoc i leczenie.

Fundacja Bojkot

kontakt: 693 398 106; fundacjabojkot@wp.pl

https://www.facebook.com/Fundacja-Bojkot-188735467878627/

STATUT NASZEJ ORGANIZACJI:

STATUT

FUNDACJI OBRONY ZWIERZĄT

BOJKOT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Obrony Zwierząt Bojkot, zwana dalej Fundacją.

 2. Fundacja została ustanowiona przez fundatora: Tomasza Kłopockiego obywatela polskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 5084/2016 sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Barylską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Grenadierów 13 w dniu 11.05.2016 r. i działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami),

 2. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami),

 3. niniejszego Statutu.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.

 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 2

 1. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami poza granicami Polski o podobnych celach statutowych.

 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na wybrane języki obce.

 3. Fundacja może organizować oddziały i grupy terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących podobne cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 4

Celem Fundacji jest działalność społeczna na rzecz zwierząt uwzględniająca w szczególności:

 1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, przemocy oraz okrucieństwu wobec zwierząt.

 2. Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym

 3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ograniczania populacji zwierząt udomowionych wolno żyjących.

 4. Promowanie idei weganizmu

 5. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych dotyczących stosunku do zwierząt

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

 7. Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i darów rzeczowych dla zwierząt.

 2. Zakładanie i prowadzenie azyli, domów tymczasowych, przytulisk dla zwierząt oraz organizowanie działalności adopcyjnej.

 3. Udzielanie pomocy osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym.

 4. Współpracę z ośrodkami opieki społecznej w kwestiach pomocy osobom posiadającym zwierzęta

 5. Organizowanie i wspieranie działań wolontariackich.

 6. Współpracę z organami władzy Państwowej i samorządowej oraz organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi, działającymi na terenie kraju w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych.

 7. Podejmowanie działań edukacyjnych w temacie weganizmu, w kontekście dobra zwierząt, zdrowia ludzi i ochrony środowiska.

 8. Kontakty i współpracę z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 9. Prowadzenie i finansowanie z przeprowadzonych zbiórek akcji propagandowych, m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.

 10. Leczenie zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących, jeśli ich stan zdrowia tego wymaga.

 11. Dokarmianie bezdomnych zwierząt w zabudowie miejskiej i podmiejskiej żyjących w ekstremalnych warunkach pogodowych (susza, zima)

 12. Realizowanie i finansowanie programu kastracji zwierząt domowych oraz wolno żyjących.

 13. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczanie przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

 14. Mianowanie Inspektorów Fundacji jako organu interwencyjnego i kontrolującego przestrzeganie praw zwierząt.

 15. Podejmowanie dopuszczalnych prawnie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.

 16. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie zawiadamiania o popełnieniu czynów zabronionych, współpraca przy ściganiu sprawców okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.

 17. Przekazywanie do odpowiednich władz inicjatyw w sprawie zmian przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.

 18. Działania edukacyjne propagujące zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt udomowionych poprzez promowanie programu sterylizacji oraz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.

 19. Działania edukacyjne i uświadamiające mające na celu zwiększenie zrozumienia dla praw zwierząt, ich potrzeb i zdolności odczuwania cierpienia.

 20. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.

 21. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-20, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.

§ 6

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

§ 7

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

 1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) zwany funduszem założycielskim oraz dochody, nieruchomości, ruchomości, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.

 2. Majątek Fundacji pochodzić może z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,

  2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  3. dochodów z majątku Fundacji, z wyłączeniem inwestycji w zakup papierów wartościowych

  4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

  5. odsetek bankowych,

  6. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

  7. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych,

  8. nawiązek sądowych,

  9. innych wpłat,

 3. Cały dochód przeznaczony jest na cel pożytku publicznego i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 5. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 8. Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

§ 9

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 10

Zabrania się Fundacji:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 11

Władzami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 12

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.

 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków.

 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Rada.

 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej.

 7. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

 9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2000 Nr 26 poz 306 ze zm.)

§ 14

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.

 2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub dwóch Członków łącznie, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 5. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji, zmianie celu działania Fundacji i zmianie jej Statutu wymaga zgody Fundatora i Przewodniczącego Rady.

 6. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona.

 7. Działanie Rady Fundacji może być czasowo zawieszone w przypadku braku lub niewielkiej aktywności merytorycznej i finansowej Fundacji. Decyzję o zawieszeniu i przywróceniu działania Rady podejmują członkowie Zarządu i Rady na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 liczby wszystkich członków Władz Fundacji.

§ 15

Do zadań Rady należy:

 1. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz wyznaczanie jej Prezesa i Wiceprezesa.

 2. Ocena pracy Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu.

 3. Uchwalanie zmian w statucie, z zastrzeżeniem § 14 pkt 5.

 4. Kontrolowanie całokształtu działalności Fundacji.

 5. Przedkładanie Zarządowi Fundacji przynajmniej jeden raz w roku wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

 6. Zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

    1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

    2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 17

    1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch członków. W skład pierwszego Zarządu wchodzą osoby powołane przez Fundatora na czas nieokreślony. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

    2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

    3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

    4. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów Zarządu pod postacią uchwały. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy decyzje są podejmowane jednogłośnie.

    5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz dla ważności innych pism i dokumentów upoważniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji.

    6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

    7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji bądź śmierci członka Zarządu.

    8. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

     1. złożenia rezygnacji,

     2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,

     3. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

     4. niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,

     5. przekroczenia 75 roku życia,

     6. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

     7. Istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

    9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

    10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

    11. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18

Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji fundacji.

§ 19

Zarząd działa i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji, przede wszystkim:

       1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

       2. Sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji.

       3. Przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji oraz Fundatorowi.

       4. Tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji oraz Fundatora.

       5. Zatwierdza programy działania Fundacji.

       6. Przyjmuje oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji.

       7. Ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.

       8. Zawiera umowy o wolontariat oraz współpracę z wolontariuszami.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 20

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§ 21

    1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

    2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 23

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.